ManpowerGroupin työmarkkinabarometri: suomalaiset työnantajat palkkaavat vaatimattomasti kolmannella kvartaalilla
2017.06.12

ManpowerGroupin globaali työmarkkinabarometri, ManpowerGroup Employment Outlook Survey, on jälleen toteutettu Suomessa. Vuoden 2017 kolmannen vuosineljänneksen barometria varten haastateltiin 625 työnantajaa. Suomalaiset työnantajat raportoivat vaatimattomia työllistämisaikeita heinä-syyskuulle: 7 % ennustaa henkilökunnan määrän kasvavan, 3 % odottaa henkilöstön vähenevän ja 88 % arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan. Kolmannen vuosineljänneksen kausitasoitettu työllistämisaikeiden indikaattori on +1 %. Työllisyysnäkymät heikkenevät kaksi prosenttiyksikköä edelliseen neljännekseen verrattuna, mutta pysyvät melko vakaina verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna. Työvoimatarpeiden arvioidaan heikkenevän kolmella alueella neljästä. Sen sijaan seitsemällä toimialalla kymmenestä odotetaan henkilöstömäärän kasvua.

Tänään julkaistun ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin mukaan suomalaiset työnantajat ennustavat vaatimattomia työllistämisaikeita vuoden 2017 kolmannelle vuosineljännekselle. Työnantajista 7 % ennustaa henkilökunnan määrän kasvavan, 3 % odottaa henkilökunnan määrän laskevan ja 88 % arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan.

Kausitasoitettu työllistämisaikeiden indikaattori¹ (Net Employment Outlook) vuoden 2017 kolmannelle kvartaalille on +1 %. Työllisyysnäkymät heikkenevät 2 prosenttiyksikköä edellisestä vuosineljänneksestä, mutta pysyvät melko vakaina verrattuna samaan ajankohtaan edellisvuonna.

Huolimatta viimeaikaisista talousnäkymien parantumisesta kertovista uutisista ManpowerGroupin kyselyn tuloksista käy ilmi, että kaikki työnantajat eivät ole yhtä optimistisia. Verrattuna vuoden 2017 toiseen neljännekseen työllisyysnäkymät heikkenevät kolmella alueella neljästä.

Länsi-Suomessa työllistämisaikeet heikkenevät jopa 12 prosenttiyksikköä, Itä-Suomessa näkymät heikkenevät 3 prosenttiyksikköä ja Etelä-Suomessa puolestaan kaksi prosenttiyksikköä. Sen sijaan Pohjois-Suomessa työllistämisaikeet kohenevat huomattavat 13 prosenttiyksikköä. Edelliseen neljännekseen verrattuna työllistämisaikeet heikkenevät seitsemällä toimialalla kymmenestä.

”Heinä–syyskuun ennuste kertoo, että joitain työllistymismahdollisuuksia on odotettavissa, mutta isossa kuvassa näkymät ovat vaatimattomat. On kuitenkin huomionarvoista, että lähes yhdeksän kymmenestä työnantajasta pitää nykyisen henkilöstömääränsä ennallaan”, summaa ManpowerGroupin toimitusjohtaja Matti Kariola.   

 

Heinä-syyskuun työllistämisaikeet alueittain

Kaavio 1: Q3 2017 Alueellinen vertailu

Työllistämisaikeiden toimialavertailu

Kaavio 2: Q3 2017 Toimialavertailu

Työllistämisaikeet yrityskoon mukaan

Kaavio 3: Q3 2017 Vertailu yrityskoon mukaan

 

Huolimatta käynnissä olevista Brexit-neuvotteluista sekä Euroopan viimeaikaisiin ja tuleviin vaaleihin liittyvistä epävarmuuksista työllistymisen odotetaan kohenevan kaikissa maissa, lukuun ottamatta Italiaa ja Tšekin tasavaltaa.

Unkarin (indikaattori +20 %) työllistymisnäkymät ovat alueen vahvimmat, erityisesti rakennusalalla ja teollisuudessa on kysyntää uusille työntekijöille. Pohjoismaissa työllistämisaikeiden odotetaan kasvavan eniten Ruotsissa (indikaattori +11 %). Työllistämisaikeet ovat Ruotsissa vankimmat yli viiteen vuoteen.

Alueellinen analyysi – Länsi- ja Pohjois-Suomi erottuvat joukosta

Työnantajat kolmella alueella neljästä kertovat heikoista tai vaatimattomista työllistämisaikeista seuraavalle vuosineljännekselle. Etelä-Suomessa työllisyysnäkymät ovat kohtuulliset (indikaattori +9 %). Sen sijaan Länsi-Suomessa työllisyysnäkymät ovat pakkasella (indikaattori -9 %). Pohjois- (indikaattori -2 %) ja Itä-Suomessa (indikaattori -1 %) työllisyysnäkymät ovat epävarmoja.

Verrattuna edelliseen neljännekseen työllistämisaikeet heikkenevät kolmella alueella neljästä. Länsi-Suomessa työllistämisaikeet heikkenevät huomattavat 12 prosenttiyksikköä. Itä-Suomessa näkymät heikkenevät 3 prosenttiyksikköä ja Etelä-Suomessa puolestaan 2 prosenttiyksikköä. Pohjois-Suomessa työllistämisaikeet sen sijaan kohentuvat merkittävät 13 prosenttiyksikköä.

Vuositasolla verrattuna Pohjois-Suomen työllistämisaikeet vahvistuvat 8 prosenttiyksikköä ja Itä-Suomen työllistämisaikeet kohenevat 3 prosenttiyksikköä. Sen sijaan Länsi-Suomessa odotetaan huomattavaa 17 prosenttiyksikön pudotusta. Etelä-Suomen näkymät ovat 7 prosenttiyksikköä heikommat.

Toimialakohtainen analyysi – rahoitusala ja liike-elämän palvelut vahvoilla

Seitsemällä toimialalla kymmenestä henkilöstömäärien odotetaan kasvavan seuraavan kolmen kuukauden aikana. Rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalalla sekä liike-elämän palveluissa on odotettavissa vankimmat työllistämisaikeet (indikaattori +12 %). Maa-, metsä- ja kalataloudessa odotetaan kohtuullisia työllistämisaikeita (indikaattori +6 %). Julkishallinnossa, hotelli- ja ravintola-alalla sekä tukku- ja vähittäiskaupassa odotetaan vaatimatonta työllistämistahtia.

”Digiosaamisen ja erikoistuneiden IT-taitojen laaja kysyntä aiheuttaa jo työvoimapulaa, mihin etsitään ratkaisuja mm. täsmäkoulutuksilla, joissa yhdistyvät teoria ja käytännön työskentely. Merkittävien digitalisaatioprojektien käynnistymisen myötä olemme jo nähneet uusien jakamistalouspalveluiden muotoja sekä havainneet perinteisten yritysten suuntautuvan aivan uusille palvelualoille”, kommentoi Kariola.

Työllistämisaikeet heikkenevät seitsemällä toimialalla kymmenestä verrattuna edelliseen neljännekseen. Hotelli- ja ravintola-alalla näkymät ovat 7 prosenttiyksikköä heikommat. Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuollon sektorilla sekä kuljetus-, varastointi- ja viestintäaloilla näkymät ovat 3 prosenttiyksikköä laskussa.

Verrattuna vuoden 2016 kolmanteen neljännekseen työllisyysnäkymät heikkenevät kuudella toimialalla kymmenestä. Teollisuudessa työllisyysnäkymät heikkenevät 13 prosenttiyksikköä ja rakentamisessa 11 prosenttiyksikköä. Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuollon sektorilla näkymät ovat 8 prosenttiyksikköä heikommat, ja julkispalveluissa puolestaan laskua on tapahtunut 7 prosenttiyksikköä.

Vahvinta kasvua odotetaan keskikokoisissa ja suurissa yrityksissä

Kaikissa yrityskokoluokissa odotetaan positiivisia työllistämisnäkymiä. Keskikokoisissa yrityksissä (50–249 työntekijää) odotetaan vahvinta kasvua (indikaattori +11 %). Suurten yritysten (250 työntekijää tai enemmän) työllistämisaikeiden indikaattori on +7 % ja pienten yritysten (10–49 työntekijää) +5 %. Mikroyritykset (alle 10 työntekijää) jatkavat varovaisimpana kokoluokkana indikaattorilla +1 %.

Edelliseen neljännekseen verrattuna työllistämisaikeet heikkenevät kaikissa yrityskokoluokissa. Suurissa yrityksissä ennustetaan 7 prosenttiyksikön laskua ja pienissä puolestaan 5 prosenttiyksikön laskua. Näkymät ovat 2 prosenttiyksikköä heikommat keskikokoisissa yrityksissä ja mikroyrityksissä.

Verrattuna samaan ajankohtaan edellisvuonna suurissa ja pienissä yrityksissä laskua on tapahtunut huomattavat 9 prosenttiyksikköä. Keskikokoisten yritysten näkymät ovat 5 prosenttiyksikköä heikommat, ja mikroyrityksissä ei odoteta muutosta vuositasolla.

¹Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden 2017 kolmannelle kvartaalille on Suomessa +1 %. Indikaattori saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus. Suomen työmarkkinabarometrin tuloksissa huomioidaan kausitasoitettu data. Kausitasoitus on laskennallinen menetelmä, jonka avulla tutkimustuloksista pyritään poistamaan säännöllisenä toistuva kausivaihtelu, joka liittyy esimerkiksi vuodenaikoihin, pyhäpäiviin, lomakausiin ja eri toimialojen sesonkivaihteluihin.

Lataa itsellesi

 

ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin vuoden 2017 neljännen kvartaalin tulokset julkistetaan 12.9.2017.

Kaikkien 43 maan tulokset ovat nähtävissä interaktiivisella ManpowerGroup Employment Outlook Survey Explorer -työkalulla.

 

ManpowerGroup Employment Outlook Survey
ManpowerGroup Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 50 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. ManpowerGroup Employment Outlook Survey perustuu lähes 59 000 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajan haastatteluun 43 maassa. Suomessa haastateltiin 625 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”

Lisätiedot:

Matti Kariola, toimitusjohtaja
ManpowerGroup Oy
[email protected] 
Puh. +358 (0) 40 824 0117

Mika Wilén, markkinointi- ja viestintäjohtaja
ManpowerGroup Oy
[email protected]
Puh. +358 (0)41 455 2970

ManpowerGroup
ManpowerGroup® on henkilöstö- ja työvoimaratkaisujen sekä ulkoistettujen palveluratkaisujen asiantuntija, kehittäjä ja tuottaja. Yhtiö työllistää joka päivä 600 000 ihmistä eri osaamisalueilla ja toimialoilla 80 maassa. Manpower®, Experis®, Right Management® ja ManpowerGroup® Solutions palvelevat 400 000 asiakasorganisaatiota tarjoamalla niiden muuttuviin työvoimatarpeisiin kattavan valikoiman HR-ratkaisuja – henkilöstövuokrauksesta rekrytointiin ja ulkoistetuista palveluratkaisuista uramuutospalveluihin. Pohjoismaissa ja Baltiassa yhtiö on markkinajohtaja. Vuonna 2017 ManpowerGroup on valittu seitsemännen kerran World’s Most Ethical Companies® -listalle sekä yhdeksi Fortune’s Most Admired Companies -yhtiöksi. Lue lisää yhtiön toiminnasta ja palveluista osoitteessa www.manpowergr

Uutinen päivitetty 2017.06.13