Manpowerin työmarkkinabarometri: Suomalaisten työnantajien kevät alkaa positiivisilla työllistämisaikeilla
2015.03.06

ManpowerGroupin globaali työmarkkinabarometri, Manpower Employment Outlook Survey, on toteutettu jälleen Suomessa. Tulokset osoittavat, että suomalaisten työnantajien työllistämisaikeet paranivat vuoden 2015 toiselle neljännekselle, ja indikaattori on nyt +11 %. Työllistämisaikeet nousivat huomattavat 19 prosenttiyksikköä edellisestä vuosineljänneksestä ja vuositasolla verrattuna 2 prosenttiyksikköä.

ManpowerGroupin tänään julkaiseman työmarkkinabarometrin mukaan 17 prosenttia tutkimukseen haastatelluista 620 työnantajasta arvioi lisäävänsä henkilöstöä, 6 prosenttia arvioi henkilöstömäärän laskevan, ja 67 prosenttia arvelee henkilöstömäärän pysyvän samana. Suomen työmarkkinoita kuvaava työllistämisaikeiden indikaattori (Net Employment Outlook) on huhtikuun ja kesäkuun välisellä ajanjaksolla +11 %.

”Epävarmuus lähitulevaisuudesta näkyy vastauksissa: 10 % vastaajista ei osaa sanoa, lisääkö vai vähentääkö henkilöstönsä määrää. Tämä on tähän saakka korkein epävarmojen vastaajien osuus Suomen tuloksissa”, analysoi Iikka Lindroos, ManpowerGroupin toimitusjohtaja Suomessa.

”Vuosivertailussa työllistämisen saldoluku muuttui +9 prosentista +11 prosenttiin. Tämän vuoden ensimmäiseen kvartaaliin verrattaessa tulevaisuudenusko näyttää lisääntyneen merkittävästi. Toisaaltaviime kvartaalilla Suomen tulos (-8 %) oli kyselyyn vastanneiden maiden joukossa selkeästi heikoin.Vaikka tämä onkin muutos oikeaan suuntaan, yhden neljänneksen perusteella ei mitään varsinaista nousua uskalla tuulettaa”, sanoo Lindroos. ”Toisen neljänneksen tulokset ovat rohkaisevia, mutta katsotaan, säilyykö työnantajien optimismi seuraavilla neljänneksillä."

Työnantajat 40 maassa 42:sta raportoivat positiivisia työllistämisaikeita vuoden toiselle neljännekselle.EMEA-alueella työllistämisaikeet kohoavat 11 maassa edelliseen neljännekseen verrattuna, muttaheikkenevät kahdeksassa maassa. Vahvimmat työllistämisaikeet raportoitiin Turkissa, kun taas italialaisettyönantajat raportoivat heikoimpia työllistämisnäkymiä.

Kaavio 1: alueelliset vertailut Q2 2015


Kaavio 2: toimialavertailut Q2 2015

Alueellinen ja toimialakohtainen analyysi

Työnantajat kaikilla neljällä alueella uskovat lisäävänsä työvoiman palkkaamista seuraavan kolmenkuukauden aikana. Työnantajat Itä-Suomessa raportoivat vahvimmat työllistämisaikeet (indikaattori +16%). Etelä-Suomesta raportoidaan vakaita työllistämisaikeita (indikaattori +11 %). Pohjois-Suomentyönantajat ovat varovaisen optimistisia työllistämisaikeiden suhteen (indikaattori +10 %), ja Länsi-Suomesta raportoidaan myös hienoisen positiivisia työllistämisaikeita (+6 %).

Työnantajat jokaisella kymmenellä toimialalla ennustavat lisäävänsä työvoiman palkkaamista tulevalla neljänneksellä. Vahvimpia työmarkkinoita odotetaan hotelli- ja ravintola-alalla (indikaattori +26 %).Rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalalla, liike-elämän palveluissa, teollisuudessa sekä kaivos- ja louhintatoimialalla odotetaan vakaata henkilöstömäärien kasvua (indikaattori +14 %). Julkishallinnon, koulutuksen sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen työnantajat ennakoivat hyvää työllistämistahtia (indikaattori +12 %), samoin tukku- ja vähittäiskaupanalan työnantajat (indikaattori +10 %). Heikoimpia työllistämisnäkymiä ennustetaan sähkö-, kaasu- ja vesihuollon toimialoilla (indikaattori +1 %).

”Teollisuuden tilanteen kohentuminen on rohkaisevaa seurattavaa. Työllistämisaikeet (+14 %) ovat paremmassa vedossa kuin kertaakaan sen jälkeen, kun Suomi osallistui tutkimukseen ensimmäistä kertaa vuonna 2012. Tulos viittaa siihen, että vientimarkkinoilla alkaa olla imua ainakin joillekin suomalaisille tuotteille. Sopeuttamistoimenpiteitä toteutetaan kuitenkin tulevalla kvartaalilla vielä monilla teollisuuden aloilla”, Lindroos arvelee.

”Rahoitus- ja vakuutussektorilla sekä liike-elämän palveluissa ollaan edellistä kvartaalia optimistisempia.Työntekijöitä vähentävien määrä on oleellisesti pudonnut, mikä nostaa indikaattorin vahvalle plussalle (+14 %)”, kommentoi Lindroos.

Alueellinen ja toimialakohtainen kehitys kvartaalitasolla

Verrattuna edelliseen neljännekseen työllistämisaikeet paranevat kaikilla neljällä alueella sekä kaikillakymmenellä sektorilla. Erityisesti kuljetus-, varastointi- ja viestintäaloilla odotetaan jyrkkää 40 prosenttiyksikön kasvua. Rakennussektorilla työllistämisaikeet vahvistuvat 29 prosenttiyksikköä, julkishallinnon, koulutuksen sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen työllistämisaikeet kohoavat 25 prosenttiyksikköä, ja maa-, metsä- ja kalatalouden sektoreilla työllistämisaikeet paranevat 22 prosenttiyksikköä.

Aluevertailussa huomattavimmat 31 ja 25 prosenttiyksikön nousut raportoidaan Pohjois-Suomessa ja Länsi-Suomessa. Itä-Suomen työnantajat kertovat 18 prosenttiyksikön parannuksesta, ja Etelä-Suomessa ennuste on 12 prosenttiyksikköä edellistä neljännestä parempi.

Yrityksien kokoluokkien välinen vertailu

Työntekijöiden määrien ennustetaan kasvavan jokaisessa yrityskokoluokassa tulevan neljänneksenaikana. Pienikokoisien yrityksien (10–49 työntekijää) työnantajat ennustavat vahvimpia työmarkkinoita(indikaattori +21 %). Keskikokoisien yrityksien (50–249 työntekijää) työnantajat raportoivat vakaatatyöntekijöiden määrän kasvua (+16 %), kun taas erittäin pienet yritykset (alle 10 työntekijää) ja suuretyritykset (250 työntekijää tai enemmän) raportoivat vaatimattomampia parannuksia (indikaattori +11 %;indikaattori +10 %).

”Pienten ja keskisuurien yrityksien työnantajat näyttävät olevan optimistisimpia työllistämisen suhteen.Nämä aikeet näkyvät markkinoilla, jossa rekrytointihaluja on varsinkin kasvuhakuisilla yrityksillä, muttaniiden on vaikea löytää tarvitsemaansa osaamista. Yritysten tekemät henkilöstövähennykset on pääosinyhdistetty heikosta kysynnästä johtuviksi, mutta osa on johtunut tarpeesta uusia organisaatioidenosaamisen rakennetta vastaamaan tulevaisuuden taitovaatimuksia paremmin. Esimerkiksi vallitsevadigitalisaation trendi vaatii uutta osaamista, josta on pulaa”, Lindroos kuvaa tilannetta.

Vuositason kehitys

Työllistämisaikeet paranevat seitsemällä toimialalla kymmenestä edellisvuoteen verrattuna.Huomattavimmat 17 ja 15 prosenttiyksikön nousut raportoidaan julkishallinnon, koulutuksen sekä terveysjasosiaalipalvelujen aloilla sekä hotelli- ja ravintola-alalla. Huomattavinta on Etelä-Suomen työnantajienraportoima 10 prosenttiyksikön parannus, kun taas Itä-Suomessa työllistämisindikaattori on 5prosenttiyksikköä korkeampi.

Seuraavat tiedot ovat ladattavissa:

Manpowerin työmarkkinabarometrin vuoden 2015 kolmannen kvartaalin tulokset julkaistaan 9.6.2015.

Voit ladata Suomi-kohtaisia tuloksia havainnollistavien graafien lisäksi myös muiden tutkimukseen osallistuneiden maiden tulosmateriaalia vertailtavaksi Manpower Employment Outlook Survey Explorer Tool -linkistä.

1Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden 2015 toiselle kvartaalille onSuomessa +11 %. Tämä luku saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajienprosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus.

Lisätiedot:

Iikka Lindroos, Managing Director, Finland ManpowerGroup [email protected] Puh. +358 (0)40 801 8331

Mika Wilén, Director, Marketing & Communications ManpowerGroup [email protected] Puh. +358 (0)41 455 2970

Manpower Employment Outlook Survey

Suomessa nyt yhdettätoista kertaa julkistettu Manpower Employment Outlook Survey mittaaneljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavankvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi jakattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 50 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksiluotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. Manpower Employment OutlookSurvey perustuu yli 65 000 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajan haastatteluun 42 maassa.Suomessa haastateltiin 620 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavatsamaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvänseuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”

Uutinen päivitetty 2015.03.10