Human Age

 

Työelämän muutosten vauhti ja laajuus ovat ennennäkemättömiä. Rakenteisiin ja suhdanteisiin liittyvät myllerrykset, demografiset muutokset, nopea globalisaatio ja teknologiset vallankumoukset ovat synnyttäneet erittäin epävarman liiketoimintaympäristön ja saaneet työmarkkinat pois tutulta uraltaan. Tästä epävakauden ja markkinahäiriöiden sävyttämästä uudesta normaalitilanteesta kumpuaa uusia tapoja tehdä ja teettää työtä.


ManpowerGroup lanseerasi Human Age -aikakauden käsitteen Davosin talousfoorumissa vuonna 2011. Sen jälkeen maailma on muuttunut monessa suhteessa – talouskriisit, arabikevät, euroalueen hajoamisuhka, aaltoileva työttömyys ja pula osaajista ovat lisänneet markkinoiden epävarmuutta. Tunnusomaista lähitulevaisuudelle on tunne vallitsevasta kaaoksesta, jossa varmaa on ainoastaan kaiken epävarmuus.

Näkemyksemme mukaan uusi aikakausi vaikuttaa sekä työnantajiin että yksilöihin, sillä inhimillinen potentiaali –  osaaminen – on merkittävin taloudellisen kasvun tekijä.

Kun yrityksenne kilpailee työmarkkinoiden parhaista osaajista, autamme löytämään tarvitsemanne henkilöt. Huolehdimme tukitoiminnoistanne, jolloin oma organisaationne voi keskittyä ydintoimintaanne. Tarvitessanne nopeasti lisätyövoimaa, toimimme yrityksenne puskurina. Suurissa muutoksissa olemme henkilöstökonsulttejanne ja elämme muutosta kanssanne.

Tarjoamme henkilöstöalan monipuolisimmat palvelut: rekrytoinnin, henkilöstövuokrauksen, henkilöstökonsultoinnin, kykyjen johtamisen, uranhallinnan ja ulkoistamispalvelut.

ManpowerGroup™ on palveluksessanne.


Human Age – osaamisen aikakausi

Maailma on siirtymässä uuteen todellisuuteen, jossa inhimillisestä potentiaalista tulee talouskasvun veturi ja osaamisesta erilaistava tekijä.

Uuden aikakauden trendit 
Jatkuvan tutkimustoimintamme, asiakastyömme ja kyselyjen pohjalta olemme tunnistaneet neljä huomattavaa trendiä, joilla on voimakas vaikutus työmarkkinoihin.

Megatrendi 1: Demografia ja osaajapula
Demografinen kehitys ja työvoimapula ovat todennäköisesti suurimmat tekijät, jotka vaikuttavat työmarkkinoihin paikallisesti ja globaalisti. Suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen tarkoittaa merkittävän osaamisen häviämistä työmarkkinoilta. Samanaikaisesti nuoremmat sukupolvet tuovat työmarkkinoille uutta osaamista, uudenlaisia arvoja ja erilaista suhtautumista työhön ja vapaa-aikaan.

Megatrendi 2: Asiakkaiden vaatimusten kehittyminen
Työnantajat määrittelevät tarpeensa tarkemmin ja etsivät yhä useammin erityisosaamista. Yritysten liiketoimintamallit monimutkaistuvat – markkinoiden tarpeisiin täytyy vastata entistä nopeammin, erikoistuneemmin ja asiakaslähtöisemmin. Kuluttajat, asiakkaat ja asiakkaan asiakkaat vaativat jatkuvasti enemmän. 

Megatrendi 3: Yksilölliset valinnat
Uudet sukupolvet tulevat työmarkkinoille uusin odotuksin ja vaatimuksin. Valta siirtyy työnantajilta työntekijöille, mikä tarkoittaa että organisaatioiden täytyy muuttaa tapaansa houkutella, sitouttaa ja johtaa henkilöstöä. Samalla eri sukupolvien väliset ristiriidat kärjistyvät.   

Megatrendi 4: Teknologinen vallankumous
Tekninen kehitys vaikuttaa voimakkaasti yhteiskuntaan ja työelämään. Blogit, yhteisömedia ja lisääntynyt avoimuus haastavat yritykset jatkuvasti parantamaan toimintaansa ja kehittämään houkuttelevuuttaan työnantajina. Digitaalinen kehitys uudistaa työskentelytapojamme. Lisääntynyt liikkuvuus, virtuaaliset työpaikat ja tiedon helppo saatavuus tuovat mukanaan riskejä, joita yritysjohdon on toiminnoissaan huomioitava. 

Human Age – osaamisen aikakausi – edellyttää organisaatioilta uudenlaisia toimintatapoja: